Tvoje registrace = 20% SLEVA

Obchodní podmínky a reklamační řád pro Internetový obchod (e-shop)

společnosti Akcent s.r.o. se sídlem Praha 1, Štěpánská 616/20, PSČ 110 00, IČ: 639 90 083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38788, provozovaný na adrese http://www.bestbestie.com. Podmínkou nákupu v Internetovém obchodě výše uvedené společnosti je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu internetového obchodu (dále také jen „Obchodní podmínky“) v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené v Internetovém obchodě.

 1. 1.Úvodní ustanovení
  1. 1.1.Provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající - obchodní společnost Akcent s.r.o. se sídlem Praha 1, Štěpánská 616/20, PSČ 110 00, IČ: 639 90 083, DIČ: CZ63990083, bankovní spojení: č.ú.: 260 849 350/0300 a e-mail: bestbestie@akcent.com.
  2. 1.2.Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto Portálu jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
  3. 1.3.Obchodní podmínky platí pro objednávání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  4. 1.4.Komunikace Prodávajícího s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem nebo poštou.
 2. 2.Definice pojmů
  1. 2.1„Obchodní podmínky“ – jsou tyto Obchodní podmínky pro internetový obchod (e-shop) společnosti Akcent s.r.o. se sídlem Praha 1, Štěpánská 616/20, PSČ 110 00, IČ: 639 90 083 (dále také jen „Akcent s.r.o.“).
  2. 2.2„Internetový obchod“ – je on-line systém na adrese http://www.bestbestie.com (dále také jen „Portál“), prostřednictvím něhož je zajišťován formou distančních smluv nákup a prodej Zboží Prodávajícího.
  3. 2.3„Zboží“ – výrobek, který je nabízen v Internetovém obchodu s tím, že se zejména předpokládá jeho výroba na zakázku. V internetové nabídce je zobrazena orientační fotografie pro výběr motivu a daného zařízení. Kupující si může vybírat motivy ze 3 zdrojů – z:
   • hotových obrazových kolekcí, kde je vlastníkem autorských práv Akcent
   • hotových obrazových kolekcí, kde je konkrétní jmenovitě uvedený autor
   • fotografií, které si klient sám vloží do systému.
  4. 2.4„Prodávající“ – Akcent s.r.o.
  5. 2.5„Kupující“ – fyzická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. V e-shopu může nakupovat pouze Spotřebitel (viz dále). Podnikající fyzické či právnické osoby mohou nakupovat Zboží u Prodávajícího také, ale ne prostřednictvím Internetového obchodu.
  6. 2.6„Spotřebitel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  7. 2.7„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. Kupní smlouva i právní vztahy s ní související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 1810 a násl. a § 2079 a násl. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.
  8. 2.8„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
  9. 2.9„Kupní cena“ – peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
  10. 2.10„Náklady na odeslání“ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa určení.
  11. 2.11„Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.
 3. 3.Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  1. 3.1.Nabídka Zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je Zboží v e-shopu zobrazováno.
  2. 3.2.Pro nakupování v Internetovém obchodě je nezbytná registrace Kupujícího prostřednictvím interaktivního formuláře, zveřejněného na stránkách Portálu.
  3. 3.3.Nabídka Zboží zveřejněná v Internetovém obchodě je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Přijetí návrhu je učiněno Kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách; Kupující po přihlášení jako registrovaný zákazník vybírá ze zveřejněné nabídky motiv pro jím uvedené zařízení, volí Místo určení, termín dodání. Dále v průběhu přijetí nabídky Prodávajícího akceptuje Kupní cenu Zboží, potvrzuje výši Nákladů na odeslání a souhlas s Obchodními podmínkami. Kupní smlouva je závazná odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek http://www.bestbestie.com včetně uhrazení Kupní ceny v souladu s Obchodními podmínkami.
 4. 4.Způsob dopravy, dodací podmínky
  1. 4.1.Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání Zboží dle Kupní smlouvy určuje Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
  2. 4.2.Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vyplnění příslušného formuláře v souvislosti s přijetím návrhu Prodávajícího.
  3. 4.3.Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy Předmět prodeje předá dopravce Kupujícímu. Prodávající má právo připočíst Náklady na odeslání k ceně Zboží podle aktuálního ceníku. V případě zasílání Zboží do zahraničí si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní výši Nákladů na odeslání dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.
  4. 4.4.Požadovaný termín dodání, uvedený Kupujícím, má pro Prodávajícího pouze informativní charakter a není pro něho závazný. Pokud datum dodání vychází na státní svátek nebo víkend, bude zásilka předána následující pracovní den. Prodávající se však zavazuje Kupujícímu Zboží dodat v nejbližším možném termínu. Nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení Zboží z jakéhokoli důvodu.
  5. 4.5.Doručovaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít na adrese jím uvedené. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím, a Prodávající nenese za případně vzniklou škodu žádnou odpovědnost. Nepřevezme-li Kupující Předmět prodeje, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění.
  6. 4.6.Kupující je při přebírání Předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu Předmětu prodeje do Místa určení povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.
  7. 4.7.Faktura (prodejní doklad) není součástí dodávky, Prodávající ji odešle nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zboží ji na e-mail uvedený Kupujícím.
 5. 5.Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k Předmětu prodeje
  1. 5.1.Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.
  2. 5.2.Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.
 6. 6.Kupní cena, výše Nákladů na odeslání, způsob platby
  1. 6.1.Výše Nákladů na odeslání zboží v závislosti na volbě termínu dodání zboží a Místa určení bude uvedena v interaktivním formuláři v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy. Tato výše je pro Kupujícího závazná; pokud s ní nesouhlasí, objednávku Prodávajícímu neodešle.
  2. 6.2.Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Náklady na odeslání, a to jedním ze způsobů nabízených možností platby:a) platební kartou Visa/MasterCard (Kupující bude po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího. Přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný. Prodávající využívá pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské banky přímo během transakce bezpečnostní protokol 3-D Secure podporovaný karetními asociacemi. Toto řešení snižuje riziko reklamací platební transakce ze strany uživatele. Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a Prodávající jako obchodník k nim nemám přístup, ani je nikde neukládá) nebo b) dobírkou (platba při převzetí zásilky) nebo c) bankovním převodem.
 7. 7.Slevové kupony a vouchery
  1. 7.1.Prodávající poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.
  2. 7.2.Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
  3. 7.3.Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
  4. 7.4.Jeden Kupující má právo pouze na jeden slevový kupón za registraci bez ohledu na počet registrovaných emailových adres.
  5. 7.5.V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je Kupující v průběhu uzavírání smlouvy prostřednictvím internetu informován a bude mu nabídnuta možnost uzavřít smlouvu bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Prodávající.
 8. 8.Nakládání se Zbožím
  1. 8.1.Způsob užívání Předmětu prodeje je stanoven v návodu na užívání, který je formou výukového videa  nepřetržitě k dispozici na stránkách Internetového obchodu. Kupující je povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.
  2. 8.2.Za vadu Předmětu prodeje nelze považovat jeho změnu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby, či jakéhokoliv poškození vnějším vlivem.
 9. 9.Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád
  1. 9.1.Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při jeho převzetí, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení ObčZ a zákona o ochraně spotřebitele, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.
  2. 9.2.Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že Předmět prodeje bude po dobu trvání záruční doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců, běží ode dne převzetí Předmětu prodeje Kupujícím, a zaniká uplynutím záruční doby.
  3. 9.3.Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.
  4. 9.4.Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
  5. 9.5.V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, především výměnou Předmětu prodeje. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny a stanoví-li to zákon, může od Kupní smlouvy odstoupit.
  6. 9.6.Reklamaci je třeba uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Neuplatní-li Kupující u Prodávajícího práva z odpovědnosti za vady v záruční době, tato práva zaniknou.
  7. 9.7.K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, samotný Předmět prodeje, a popsat reklamovanou vadu. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
  8. 9.8.Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou Kupujícím.
  9. 9.9.Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů.
  10. 9.10.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného či nevhodného užití Předmětu prodeje či chybné manipulace s Předmětem prodeje, nebo použitím Předmětu prodeje v rozporu s návodem k užívání, zveřejněném na Portále; dále se záruka nevztahuje na mechanické a fyzické poškození Předmětu prodeje vzniklé po jeho převzetí Kupujícím, a v případech, kdy škoda byla způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  11. 9.11.Pokud Prodávající zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má Prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 odst. 1 ObčZ.
  12. 9.12.Obrazová dokumentace v katalogu Zboží na internetových stránkách Internetového obchodu má pouze informativní charakter – jde o orientační fotografie - a záruka jakosti se nevztahuje na odlišnosti mezi obrázky zveřejněnými v Internetovém obchodě a skutečností.
 10. 10.Odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy
  1. 10.1.Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. Internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Dle § 1837 písm. d) ObčZ právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá v případě smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
  2. 10.2.Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění je povinen prokázat uzavření smlouvy s Prodávajícím, a musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou Kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
  3. 10.3.Odstoupení musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu, nebo do datové schránky Prodávajícího. V odstoupení Kupující uvede mj. číslo, pod kterým byla Kupní smlouva v Internetovém obchodě evidována, a datum nákupu.
  4. 10.4.Odstoupí-li Kupující oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu Zboží. Kupní cena bude Kupujícímu poukázána na účet jím uvedený v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Prodávající Kupujícímu zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení; Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá, nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.
  5. 10.5.Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.
  6. 10.6.Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.
 11. 11.Ochrana a zpracování osobních údajů
  1. 11.1.Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
  2. 11.2.Odesláním registrace či objednávky dává Uživatel/Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi Prodávajícího Prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Prodávající uzavře smlouvu, a to za účelem dodání Zboží, pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího a pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě Prodávajícího nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má Kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.
  3. 11.3.V případě registrace a uzavření Kupní smlouvy obdrží Kupující následující elektronickou poštu:

   Technický mailing zahrnující:
   • registrační e-mail
   • potvrzení uzavření Kupní smlouvy
   • upozornění na odeslání Zboží

   Marketingový mailing zahrnující:
   • newsletter obsahující nové a akční nabídky (zasílán každý pracovní den)
   • víkendový newsletter (zasílán vždy jednou za víkend)

   Frekvenci zasílání newsletteru si můžete přizpůsobit v části "Můj profil" v záhlaví nebo "Váš newsletter" v patičce stránky. Z odběru newsletteru se může Kupující odhlásit v patičce každého e-mailu a také v části "Můj profil" v záhlaví nebo v části "Váš newsletter" v patičce stránky.

  4. 11.4.Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího, cookies a jakékoliv další údaje nejsou poskytovány v rámci automatických vládních programů bez výjimky nikomu.
 12. 12.Nakládání s Cookies – informace Prodávajícího


  V souladu s právními předpisy vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost malá množství dat, která posílají vašemu koncovému zařízení, a která umožňují zejména přizpůsobení našich stránek vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů (tzv. cookies). Cookies přitom využíváme zejména my, jako provozovatel serveru či příslušné webové stránky, a rovněž provozovatelé reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Žádná z cookie použitá na našich stránkách přitom nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu vašich osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat vaší konkrétní osobu.

  Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě, obecně jde o užitečnou službu, protože zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na našich stránkách, a to prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.

  V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nebo zrušení zasílání newsletteru nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: bestbestie@akcent.com.

 13. 13.Autorská práva
  1. 13.1.Prodávající je provozovatelem internetových stránek na adrese http://www.bestbestie.com, a je výlučným nositelem autorských práv ve smyslu zákona č. 12/2000 Sb., autorský zákon, vztahujících se k designu, funkci a marketingové komunikaci (emailing atd.) na těchto stránkách. Prodávající vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto stránkám. Jejich obsah nelze uchovávat (vyjma zhotovení kopií listin konkrétního obchodního případu pro potřeby Kupujícího), upravovat, šířit ani k nim vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil souhlas Prodávající.
  2. 13.2.Pokud je u zveřejněných obrazových předloh (díla) uvedeno jméno jejich autora, je nositelem autorských práv k dílu tento autor. Prodávající prohlašuje, že je smluvně oprávněn autorské dílo použít a zpřístupnit Kupujícímu v rozsahu uzavřené Kupní smlouvy.
  3. 13.3.V případě, že obrazové předlohy dodá Kupující (v průběhu uzavírání Kupní smlouvy je odešle jako přílohu), odpovídá zcela za to, že je vlastníkem autorských práv k těmto předlohám a vložením potvrzuje, že jejich reprodukce je povolená a nezatěžuje práva třetích osob. Prodávající neodpovídá za původ obrazového materiálu vkládaného Kupujícím. Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout využít obrazové materiály, poskytnuté Kupujícím, jejichž obsah obsahuje nahé osoby s viditelnými pohlavními orgány, osoby nebo zvířata v sexuálních pozicích, popř. provozující sex, dále motivy, symboly nebo text vyjadřující nevhodná nebo urážlivá vyjádření potlačující práva osob apod. V takovém případě bude již zaplacená Kupní cena vrácena zpět Kupujícímu. Zjistí-li Prodávající prokazatelné porušení autorských práv ze strany Kupujícího, je povinen postupovat dle § 8 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.) a oznámit státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
 14. 14.Závěrečná ustanovení
  1. 14.1.Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Internetovým obchodem provozovaným na Portálu Prodávajícího se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu realizován. Případné spory vyplývající ze vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s Internetovým obchodem budou řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla Prodávajícího.
  2. 14.2.V případě, že z Kupní smlouvy - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek Prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.
  3. 14.3.Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
  4. 14.4.Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  5. 14.5.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a platí do odvolání. Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Prodávající informuje Kupujícího změně Obchodní podmínek vždy na adrese http://www.bestbestie.com, kde je také aktuální znění uveřejněno, aby se Kupující mohl s ním bez obtíží seznámit. Každé nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese http://www.bestbestie.com.
Při platbě kartou nebo na dobírku doručíme do 4. března